Geotechniek

Geotechnisch vooronderzoek

Voor een geotechnisch vooronderzoek kan deze techniek een toegevoegde waarde zijn voor het vinden van zwakke punten van de bouwzone. Traditioneel worden er nu vooraleer de bouw aan te vatten op bepaalde plaatsen geotechnische metingen gedaan. Deze zijn echter beperkt tot 1D en geven niet altijd een totaalbeeld van de variaties in de ondergrond. Bijvoorbeeld op bouwpercelen waar ooit een beek heeft gelopen heeft de bouwheer er baat bij dit op voorhand te weten, zodat de stabiliteitsstudie achteraf zo juist mogelijk kan worden uitgevoerd.

Voor de stabiliteitsstudies van grote bouwprojecten is het van belang te weten hoe de ondergrond er juist uitziet om een zo exact mogelijke berekening te maken van de te voorziene funderingen en dus de kosten zo juist mogelijk in te schatten en in te perken. Zie voorbeeld geïllustreerd in Figuur 1 en Figuur 2. 

Geotechnisch vooronderzoek - 1D informatie

Figuur 1: traditionele interpretatie aan de hand van 1D informatie.

Geotechnisch vooronderzoek - 2D informatie

Figuur 2: GroundXplorer interpretatie aan de hand van 2D informatie.

Voorbeeld van een uitgewerkt onderzoek: in onderstaand voorbeeld (Figuur 3 ) kan er opgemerkt worden dat er hogere waardes werden opgemeten links op de figuur 3. Deze waardes duiden op een verdichting van het aanwezige zand ten opzichte van de zanden in de topzone centraal of rechts op de figuur 3.

Geotechnisch vooronderzoek - dragend vermogen ondergrond

Figuur 3 : Lokale verschillen in dragend vermogen van de ondergrond.